საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლის პირველი პუნტის თანახმად: "საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს სახელმწიფო დაწესებულებებში მასზე არსებულ ინფორმაციას, აგრეთვე იქ არსებულ ოფიციალურ დოკუმენტებს, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას."
ელექტრონული განცხადების ფორმა პასუხის ძებნა

"განცხადების N"-ს მიიღებთ თქვენს მიერ მითითებულ ელ-ფოსტაზე